Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’ne Yeni Girişler

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazı ile tüm illerdeki aile hekimlerinin Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)’ne eksik verileri girmelerini istedi.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, il sağlık müdürlüklerine gönderdiği yazı ile tüm illerdeki aile hekimlerinin Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (AHBS)’ne eksik verileri girmelerini istedi.

İlgili yazıya göre;

1. 30 Haziran 2010 tarihli ve 2010/48 sayılı Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren daha önce aile hekimlerince henüz AHBS’ye kaydedilmemiş tüm bilgiler (defter, kart, elektronik ortam vb.) 4 Mart 2011 tarihine kadar Aile Hekimliği Bilgi Sistemi (ABHS)’ne kaydedilecek ve bilgiler Aile Hekimliği Bilgi Sistemi merkezi veri tabanına’gönderilecektir. Bu tarihten itibaren tüm kayıtlar elektronik olarak tutulacak ve merkezi veri tabanına gönderilecektir. Aile hekimlerince tutulan kayıtlar 5258 sayılı Kanun gereği resmi evrak niteliğinde olup tutulması gereken kayıtların  tutulmaması,   eksik  tutulması  veya  gerçeğe uygun  olmaması  halinde ilgililerin adli, idari ve mali yönden sorumlulukları doğacaktır.

2.   TSM ve İl Sağlık Müdürlükleri tüm veri kaynaklarını kullanarak elde ettikleri verileri birleştirerek gerekli analizi de yaptıktan sonra Ek’te yer alan ‘Değerlendirme Raporu’ 2010 yılı ilçe ve il değerlendirme raporu olarak doldurulacak ve 15 Mart 2011 tarihine kadar Bakanlığımıza gönderilecektir. Bu ilçe ve il değerlendirme raporları, 2011 yılı için üçer aylık dönemler halinde (15 Nisan 2011, 15 Temmuz 2011, 15 Ekim 2011, 15 Ocak 2012) aynı şekilde güncellenerek doldurulacak ve Bakanlığımıza (Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne) gönderilecektir. Elde edilen bilgiler doğrultusunda, TSM’ler ve İl Sağlık Müdürlükleri, kendi görev ve sorumlulukları çerçevesinde, toplum sağlığıyla ilgili alanlarda yapılması gereken müdahaleleri yapacaklardır.

3.   Diğer hekimlerde olduğu gibi aile hekimleri de tespit ettikleri bildirimi/ihbarı zorunlu bir hastalık olduğunda, bunu usulüne uygun şekilde bildirmek zorundadırlar. Vaka bazlı sürveyans ile bilgi toplanması gereken aşağıdaki durumlarda, TSM’ler aylık olarak  aile   hekimlerinden  ilgili  verileri  yerinde  sorgulayacak  ve  vaka  olması durumunda;

a)  01 Nisan 2010 tarihli ve 2010/20-18617 sayılı Kızamık ve Kızamıkçık Eliminasyonu ve Konjenital Kızamıkçık Sendromu Sürveyansı Daimi Genelgesi’ne uygun olarak Kızamık-Kızamıkçık Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek ve Sonuç Formunu ve Vaka İnceleme Formlarını

b)  13 Mart 2009 tarihli ve 2009/18-7943 sayılı Aşı Sonrası İstenmeyen Etkiler (ASİE) Genelgesi’ne uygun olarak ASİE Bildirim ve İnceleme Formunu

c) Maternal ve Neonatal Tetanoz Eliminasyon Programı Saha Rehberi’ne göre Neonatal Tetanoz Şüpheli Vaka Değerlendirme Formunu, Neonatal Tetanoz Vaka İnceleme ve Bildirim Formunu ve Maternal Tetanoz Vaka İnceleme ve Bildirim Formunu

d)  05 Temmuz 2002 tarihli ve 2002/67- 6191 sayılı Polio İmportasyon Planı Genelgesi’ne uygun olarak Akut Flask Paralizi Vaka Bildirim ve Laboratuvar İstek Formu ile Akut Flask Paralizi Vaka İnceleme Formunu

e)  Difteri ve Boğmaca Saha Rehberlerine uygun olarak Difteri ve Boğmaca Bildirim ve Laboratuvar İstek Formunu

f)   Anne ölümlerine ilişkin 05 Nisan 2007 tarih ve 2007/27 sayılı ve 11 Temmuz 2007 tarih ve 2007/57 sayılı ek Genelgeler gereğince hazırlanacak Anne Ölümü İnceleme Raporu ve eklerini

g)  Bebek ölümlerine ilişkin 04 Mayıs 2009 tarih ve 2009/31 sayılı Genelge gereğince hazırlanacak Bebek Ölümü İnceleme Raporu ve eklerini, doldurarak İl Sağlık Müdürlüğüne gönderecektir. İl Sağlık Müdürlükleri de bu verileri ilgili genelgeler doğrultusunda değerlendirerek Bakanlığımıza gönderecektir.

Akademik yazım kontrolü, tercüme, biyoistatistik, literatür desteği