2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği 27830 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

TEBLİĞ:

Maliye Bakanlığından:

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 5)

10/1/2011 tarihli ve 27811 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (3) Sıra No’lu 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ayrıntılı harcama programları (AHP) ve ayrıntılı finansman programlarının (AFP) Bakanlığımızca vize edilen tutar ve oranlara göre uygulanması ve ödeneklerin verimliliği, etkinliği ve mali disiplini gözeten, finansman maliyetlerini düşüren bir anlayışla kullanılması bakımından aşağıdaki esas ve usuller belirlenmiştir.

I Ortak Hükümler

1) Vize edilen cetvellerde yer alan ödenekler, idarelerin üçer aylık dönemler itibariyle kullanabilecekleri tutarlardır. Dönemleri içinde kullanılmayan tutarlar takip eden üçer aylık dönemlerde kullanılabilecektir. Ancak, takip eden dönemlere ilişkin ödenekler, vize edilen AHP/AFP’de Bakanlığımızca değişiklik yapılmadığı sürece, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 70 inci maddesinin amir hükmü de dikkate alınarak süresinden önce kesinlikle kullanılmayacaktır.

2) Üst yönetici ve harcama yetkilileri, AHP/AFP’lerin temel amacının idarelerin ihtiyaçları da dikkate alınarak harcama programlarının yapılması ve bütçe uygulamalarında mali disiplinin gözetilmesinin yanı sıra hazinenin finansman maliyetlerini düşük tutacak şekilde aylık ödenek/nakit planlamasının yapılması olduğu bilinciyle hareket edecekler ve ödemelerin her üç aylık dönem içinde aylara dengeli olarak dağıtılmasına özen göstereceklerdir.

3) İdareler, hizmet ve faaliyetlerini vize edilen AHP/AFP’lere uygun olarak planlayacak ve ödemelerini buna göre gerçekleştireceklerdir. Serbest ödeneklerin etkin kullanılması, AHP/AFP’de değişikliğe ve ilave finansman ihtiyacına neden olunmaması bakımından harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimleri gerekli tüm tedbirleri alacak ve bu amaçla merkez dışı birimleri de kapsayan bilgilendirme ve koordinasyonu sağlayacaklardır.

4) İdareler, tertipler bazında her üç aylık dönemde herhangi bir talimat beklemeksizin bu ödenekler için ödenek gönderme belgesi düzenleyebileceklerdir. Ödeneklerin merkez dışı birimlere gönderilmesinde birimlerin ihtiyaçları dikkate alınacak ancak, serbest ödeneklerin tamamının merkez dışı birimlere gönderilmesi yerine, sonradan ortaya çıkabilecek ihtiyaçları karşılamak üzere makul bir kısmının kullanılabilir durumda tutulmasına özen gösterilecektir. Ayrıca, merkez dışı birimlerin ödenek kullanımları harcama yetkilileri ve mali hizmetler birimlerince takip edilecek, merkez dışı birimlerde ortaya çıkacak ödenek ihtiyacı AHP/AFP’de değişiklik yapılması yerine öncelikle ödenek gönderme belgesine bağlanan ancak, kullanılmayan ödeneklerin tenkis edilerek ödenek ihtiyacı bulunan muhasebe birimlerine gönderilmesi suretiyle karşılanacaktır.

5) Elektrik, doğalgaz, su, telefon, bilgiye abonelik ve internet erişimi gibi mal ve hizmet alım giderlerinin, serbest ödenek yetersizliği nedeniyle zamanında ödenmemesi suretiyle ek mali yük oluşturularak kamu zararına neden olunmaması bakımından, tertipler itibariyle serbest ödenekler öncelikle bu giderlere ilişkin faturaların ödenmesinde kullanılacak, gerek aynı tertipte yer alan diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların gerek bütçe içi ödenek aktarma suretiyle bütçenin diğer tertiplerindeki diğer gider türlerine ilişkin ihtiyaçların karşılanmasında hiçbir şekilde kullanılmayacak, buna neden olabilecek bir taahhüde ve harcamaya girişilmeyecek, merkez dışı birimlere ödenek gönderilmesinde bu hususa öncelik verilecektir.

6) Vize edilen cetvellerde aylara dağıtılmayarak bloke tutulan ödenekler, idarelerin talepleri üzerine bütçe uygulamalarındaki gelişmeler de dikkate alınarak Bakanlığımızca değerlendirilerek, kullandırılabilecektir.

7) İhale işlemlerinde bütçelerin ilgili tertiplerinde yer alan başlangıç ödenekleri dikkate alınarak taahhüde girişilebilecektir. Ancak, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile hazine yardımı alan özel bütçeli idarelerce hazırlanacak şartname ve sözleşmelere Bakanlığımızca vize edilen AHP/AFP’deki ödenek dağılımına göre harcama yapılacağına ilişkin hüküm konulacaktır.

8) Geçici işçi ödeneklerinin kullanımında, Bakanlığımızca vize edilen cetveller esas alınacaktır.

9) İdareler seyyar görev tazminatına ilişkin vize taleplerinde, ödenek ile gün ve kadro sayısı arasındaki bağlantıyı kuracaklar, “03.3.5- Yolluk Tazminatları” ve “06.9.2.05- Yolluk Tazminatları” kodundaki ödeneğin diğer ekonomik kodlar için kullandırılmamasına özen gösterecekler, vize edilen adam/gün sayısının üzerinde görevlendirme yapmayacaklardır.

10) Devam eden temizlik işleri kapsamında bir önceki yılda çalıştırılan işçi sayısı 2011 yılında arttırılmayacaktır. Ancak, bütçelerinde bu amaçla tertiplenen başlangıç ödeneğinin aşılmaması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, yeni birimlerin faaliyete geçmesi veya temizlenecek hizmet alanlarının bir önceki yıla göre artış göstermesi hallerinde mevcut temizlik işleri kapsamında çalıştırılan işçi sayısında artışa gidilebilecektir.

II Özel Hükümler

A) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ile Hazine Yardımı Alan Özel Bütçeli İdareler

1) Yükseköğretim kurumları, Bakanlığımızca vize edilen AFP’lere uygun olarak, harcama birimleri düzeyindeki finansman programı detaylarını 31/1/2011 tarihine kadar e-bütçe sistemine girerek onaylayacaklardır.

AFP tekliflerini “Birim Düzeyinde” menüsüne giriş yaparak oluşturan yükseköğretim kurumları, aynı menünün “AFP Taslak” bölümündeki “2011 Kurum AFP’sine Göre” seçeneği yardımıyla AFP (Birim Detay)  girişini yapabileceklerdir.

2) Vize edilen cetvellerde yapılacak her türlü değişiklik işlemi Bakanlığımızca gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda idareler zorunlu ve acil durumlarda Strateji Geliştirme Başkanlıkları/Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığımızca vize edilen cetveller üzerinden revize talebinde bulunabileceklerdir. İdareler, revizeyi gerektiren detaylı hizmet gerekçeleriyle birlikte diğer bilgi ve belgeleri talebe ekleyerek değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza ileteceklerdir.

B) Hazine Yardımı Almayan Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları

1) AFP’lerde yapılacak revize işlemlerinin tümü ilgili idarelerce sonuçlandırılacaktır. Yapılan revize işlemini müteakip Bakanlığımıza bilgi verilecektir.

2) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçelerinden Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak transferlere ilişkin talepler; gider, gelir ve finansman durumları ile gerek görülen diğer bilgi ve belgelerle birlikte değerlendirilmek üzere Bakanlığımıza iletilecektir.

Tebliğ olunur.