2011 Yılı Parasal Sınırlar ve Oranları

2011 mali yılı içerisinde taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında uygulanacak limitler hakkındaki “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ” Maliye Bakanlığınca 27 Ocak 2011 tarih ve 27828 (2011/1) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2011 mali yılı içerisinde taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında uygulanacak limitler hakkındaki “Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ” Maliye Bakanlığınca 27 Ocak 2011 tarih ve 27828 (2011/1) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında uygulanacak parasal limitler her yıl Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce belirlenmekte.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Yetki Devri” konulu 10 Eylül 2008 tarih ve 7833 sayılı genelge halen yürürlükte olup, söz konusu genelgede belirtilen limitlerin dışında kalan taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle kayıtlardan çıkarılmasında yeni yayımlanan tebliğ (2011/1) hükümleri uygulanacak.

YETKİ DEVRİ KONULU GENELGE:

Bilindiği üzere 20.03.2008 tarih B.10.0.SGB.0.74.00-2/809.99-2172 sayılı genel yazımızda: Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 14 Mart 2008 tarih ve 26816 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar genel tebliğinden (Sayı:2008/l) bahisle söz konusu tebliğin 6. maddesindeki,

“Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre, taşınırların devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini suretiyle koyulardan çıkarılmasında tablo î ‘in V. Kısmında gösterilen parasal sınırlar dikkate alınacaktır. Taşınırların kayıtlardan çıkarılması, belirlenen limitler dahilinde harcama yetkilisinin, limit üzerinde olanlar ise ilgili üst yöneticinin onayıyla yapılacaktır:

Söz konusu limitler, bu işlemlerden her hangi birine veya tamamına konu olan taşınırlar için ve her bir işlem bazında değerlendirilecektir. ” hükmü gereğince;

Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre harcama yetkilisi onayıyla kayıtlardan çıkarılacak taşınırların limitleri 2008 mali yılı içerisinde;

>   Taşınırların kamu idareleri arasında devri, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini için 2.000.-YTL

>   Taşınırların  aynı kamu idaresine bağlı  harcama birimleri arasındaki devri  ise 10.000.-YTL

olarak belirlenmişti.

Bu defa Maliye Bakanlığından (Muhasebat Genel Müdürlüğü) alınan 05/09/200S tarih ve B.07.0.MGM.049-809-99-99/13456 sayılı yazısında; Bakanlığımızca, Genel Bütçe ve Döner Sermaye kaynaklı taşınırların hurdaya ayırma (HEK) ve devir işlemlerinin sınırlan açıkça belirtilerek yetki devri yapılmak suretiyle İl Sağlık Müdürlüklerince sonuçlandırılmasında her hangi bir sakıncanın olmadığı belirtilmektedir.

Bu ifadeden hareketle harcama yetkilisi onayıyla 2008 Mali yılı içerisinde kayıtlardan çıkarılması için belirlenen yukarıdaki limitler aynı kalmak kaydıyla, üst yönetici onayıyla kayıtlardan çıkarılan her türlü taşınırla ilgili olarak bundan böyle;

>    Taşınırların   kamu   idareleri   arasındaki   devirlerinde   250.000.-YTL’ye   kadar (25O.OOO.-YTL dahil)

>   Taşınırların aynı kamu idaresine bağlı harcama birimleri arasındaki devirlerinde 1.000.000.-YTL’ ye kadar (1.000.000.-YTL dahil)

>   Taşınırların imha, hurdaya ayırma, satış ve terkini için ise 500.000-YTL’ ye kadar (500.000-YTL dahil)

Olan limitler dahilinde, devir, imha, hurdaya ayırma, satış ve terkin işlemlerim yapan harcama biriminin bağlı olduğu İl Sağlık Müdürüne 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 11 ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevlen Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 44. maddelerine istinaden 15/09/2008 tarihi itibariyle yetki devri yapılmıştır. Söz konusu limitleri aşan işlemler üst yönetici onayıyla yapılacaktır.

Söz konusu limitler, bu işlemlerden her hangi birine veya tamamına konu olan taşınırlar için ve her bir işlem bazında uygulanmaya devam edilecektir.

Sağlık araştırmalarında yılların deneyimi

Akademik çalışmalarınızın yazım, kontrol, tercüme, literatür, istatistik işlemleri