2011 Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanması

2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ yayımlandı.

2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ yayımlandı.

Tebliğ, 12 Ekim 2010 tarihli, 2011 Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesinde belirtilen hükümlerin uygulanması amacıyla izlenecek usul ve esaslar ile istenecek bilgi ve belgelerin mahiyetini belirlemek amacını taşımakta.

Bu Tebliğ, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklıkları, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna tabi olup sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan işletmeci kuruluşları kapsamakta. Sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin altına düşen kuruluşlar Kararname ve bu Tebliğin kapsamından çıkmakta. Sermayesindeki kamu payı yüzde 50’nin üstüne çıkan kuruluşlar ise Kararname ve bu Tebliğin kapsamına girmekte.

Sermayesinin yüzde 50’sinden fazlası kamuya ait olan veya Anayasanın 165 inci maddesi kapsamında Sayıştay tarafından denetlenen ve Ek 1’de yer alan diğer işletmeler bu Tebliğ’in sadece 15, 16 ve 17 inci maddelerine tabi olup, bu kamu işletmeleri 17 Haziran 2009 tarihli ve 27261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ’de yer alan hususlar çerçevesinde hareket edeceklerdir.

 

Tebliğ