2011 Yılı Fiyat Tarifeleri Yayımlandı

2011 Yılı Fiyat Tarifeleri yayımlandı…

2011 Yılı Fiyat Tarifeleri yayımlandı…

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Maliye Bakanlığına sunulan 2011 Fiyat Tarifeleri kabul edildi.

“5217 Sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnameler Değişiklik yapılmasına Dair Kanunun 6 ncı Maddesi ile 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ilave edilen Ek 2 inci Maddesi uyarınca 2011 yılı sonuna kadar düzenlenecek veya onaylanacak olan her türlü ruhsatlandırma, ürün, üretim ve satış izin belgesi, mesul müdürlük belgesi ile permi ve sertifika bedellerinin düzenlenmesiyle ilgili olarak Genel Müdürlüğümüz görev alanında yer alan belgelere ilişkin olanlar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 401 sıra No’lu Tebliğde yer alan yeniden değerlendirme oranında arttırılarak Maliye Bakanlığının görüşüne sunulmuş olup, Maliye Bakanlığınca da söz konusu tarife değişikliğinin uygulamaya konulması 27.01.2011 tarih ve B.07.0.BKM.0.18.100-4-1107 sayılı yazıları ile uygun görülmüştür.”

SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ÜCRET TARİFESİ
BELGE ADI 2010 ÜCRET(TL) 2011 ÜCRET(TL
l.ÖZEL SAĞLIK İŞLETMELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
1.1 ÖZEL HASTANE HİZMETLERİ
Özel Hastane Açılış Ruhsat Bedeli 2.210,00 2.381,00
Özel Hastane Ön İzin Belgesi 733 790
Özel Hastane mesul müdür ve mesul müdür yardımcısı yetki belgesi 676 729
Özel Hastane ruhsat yenileme bedeli 1.128,00 1.215,00
Özel Hastane branş ilavesi, branş iptali, yatak artırımı, yatak azaltılması, adres değişikliği, hastane isim değişikliği, sahip değişikliği bedeli 401 432
Özel Hastane ek bina ilavesi 401 432
Faaliyet izin belgesi 401 432
Personel çalışma belgesi 81
1.2 ÖZEL TEŞHİS VE TEDAVİ KURULUŞLARI ŞUBESİ
3153 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (radyoloji, nükleer tıp, fıziktedavi ve radyoterapi) 75 81
992 Sayılı Kanun kapsamında bulunan laboratuar ruhsatı (biyokimya, patoloji,mikrobiyoloji) 75 81
Hiperbarik oksijen tedavi merkezi uygunluk belgesi 687 740
Tıp merkezi uygunluk belgesi 398 429
Özel dal merkezi uygunluk belgesi 266 287
Poliklinik uygunluk belgesi 199 215
Eksimer laser cerrahisi uygulama birimi uygunluk belgesi 199 215
Ağız diş sağlığı merkezi uygunluk belgesi 266 287
Ağız diş sağlığı poliklinik uygunluk belgesi 199 215
Ağız diş sağlığı müşterek muayenehane uygunluk belgesi 199 215
Ağız diş sağlığı muayenehane uygunluk belgesi 133 144
Akapunktur merkezi uygunluk belgesi 199 215
Akapunktur ünitesi uygunluk belgesi 133 144
Akapunktur muayenehanesi uygunluk belgesi 133 144
Sağlık kabini uygunluk belgesi 133 144
Psiko-teknik değerlendirme merkezi uygunluk belgesi 147 159
Evde bakım merkezi uygunluk belgesi 331 357
Evde bakım birimi uygunluk belgesi 199 215
Ecza dolabı uygunluk belgesi 75 81
Cerrahi müdahale uygulama izin belgesi 807 870
*Cerrahi Müdahale Birimi sorumlu Belgesi 83 90
*Cerrahi Müdahale Uygulama İzin Belgesinde Değişiklik Yapılması 404 436
Personel çalışma belgesi (Cerrahi müdahale birimi, özel dal merkezi, tıp merkezi,poliklinik,ağız ve diş sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı polikliniği, ağız diş sağlığı muayenehane, müşterek muayenehane, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, psiko-teknik değerlendirme merkezi,evde bakım hizmeti sunulan kuruluşlar, sağlık kabini,Müessese ve Laboratuar) 75 81
Bütün özel sağlık kuruluşları mesul müdürlük belgesi 83 90
“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.
Bütün uygunluk belgesi değişikliklerinde ilk başvurudaki ücretin yarısı alınır (Branş eklemesi,branş çıkarılması mesul müdür değişiklği vs. nedenlerle
Özel Tıp Merkezi Açılış Ruhsat Bedeli* 1.100,00 1.185,00
Özel Tıp Merkezi Ön İzin Belgesi* 500 539
Özel Tıp Merkezi Mesul Müdür Belgesi* 400 431
Özel Tıp Merkezi Ruhsat Yenileme Bedeli* 600 647
Özel Tıp Merkezi branş ilavesi, branş iptali, adres değişikliği, isim değişikliği, sahip derişikliği bedeli* 400.0C 431
Özel Tıp Merkezi ek bina ilavesi* 400 431
Faaliyet izin belgesi* 400 431
Özel Poliklinik Ruhsatnamesi*
500
Öze Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi*
250
Muayenehane Uygunluk Belgesi
250
Müessese Kuruluş Ruhsatı* 250
Laboratuar Kuruluş Ruhsatı*
250
Müessese ve Laboratuar Mesul Müdürlük Belgesi
90
“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.
2.ORGAN VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
2.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ
Organ Nakli Merkez Ruhsatı 2.702,00 2.911,00
Doku Nakli Merkez Ruhsatı 2.702,00 2.911,00
Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı 2.027,00 2.184,00
Göz Bankası Ruhsatı 1.351,00 1.456,00
Kordon Kanı Bankası Ruhsatı 2.702,00 2.911,00
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası 123 133
Organ Nakli Koordinatörü Yardımcısı Sertifikası 92 100
Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası 123 133
2.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası 275 295
Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası 218 235
Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası 155 167
Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası 155 167
2.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli 750 808
Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 1.477,00 1.591,00
Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli 500 539
Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Bedeli 650 701
Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Bedeli 500 539
Özel Diyaliz Merkezi Cihaz Artırımı, Cihaz Azaltımı, Adres Değişikliği, Şirket Unvan Değişikliği, Sahip Değişikliği, İsim Değişikliği ve Ruhsat Yenileme Bedeli 500 539
Özel Diyaliz Merkezi Personel Çalışma İzin Belgesi Bedeli 75 81
3.AGIZ VE DIŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI
3.1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER ŞUBESİ
Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi 160 173
Ruhsatı Değiştirme/Yenileme 104 113
4.HASTA HAKLARİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
4.1TIBBI HİZMETLERİ ŞUBE MUDURLUGU
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi 613 661
Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı 1.226,00 1.321,00
5.PLANLAMA.İNSAN KAYNAKLARI VE VERİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası 155 167
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası 155 167
Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası 155 167
Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası 155 167
Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası 155 167
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Akademi Sertifikası 155 167
Dezenfeksiyon Asepsi Sterilizasyon Okul Sertifikası 155 167
Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Ücreti 167
6.KAMÜ VE ÖZEL TEDAVİ ÜNİTELERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
6.1 KAN VE KAN HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Bölge Kan Merkezi (BKM) Ruhsaü 2.044,00 2.202,00
Transfuzyon Merkezi (TM) Ruhsatı 767 827
Kan Bağış Merkezi (KBM) Ruhsatı (Mobil KBM Dahil) 511 551
Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)
Uzman Hekim Sertifikası 204 220
Hekim Sertifikası 153 165
Hekim Dışı Sağlık Personeli Sertifikası 102 110
Terapötik Aferez Merkezi (T.A.M.)Ruhsatı 1.370,00
(T.A.M.)Ruhsut Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)

Terapötik Aferez Merkezi Sorumlu Uzman Hekim Sertifikası 235
Terapötik Aferez Merkezi Sağlık Personeli Sertifikası 165
6.2 ÖZELLİKLİ TEDAVİ ÜNİTELERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi Ruhsatı 614 662
Mesul Müdürlük Sertifikası (Genetik) 123 133
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı 614 662
Üremeye yardımcı Tedavi merkezi ruhsatı değişikliği 307 331
Mesul Müdürlük Belgesi(UYTEM) 123 133
Klinik Eğitim Sertifikası 307 331
Embriyoloji Laboratuar Sorumlusu Eğitimi Sertifikası 204 220
ICSI Eğitimi Sertifikası 153 165
Hemoglobinopati Tam ve Tedavi Merkezi Ruhsatı 614 662
Mesul Müdürlük Belgesi(Hemoglobinopati Tam ve Tedavi Merkezi) 123 133
Ruhsat Yenileme/Değişikliği (ruhsatlandırma fiyatının %50’si)

NOT: 12.11.2010 Tarih ve 27757 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 401 Sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre fiyatlar, yeniden değerleme oranı olan (%7,7) oranında artırılmıştır.

Sağlık araştırmalarında profesyonel destek

2010 ÜCRET(TL)

2011 ÜCRET(TL

Özel Tıp Merkezi branş ilavesi, branş iptali, adres değişikliği, isim değişikliği, sahip derişikliği bedeli*

400.0C

431,00

Özel Tıp Merkezi ek bina ilavesi*

400,00

431,00

Faaliyet izin belgesi*

400,00

431,00

Özel Poliklinik Ruhsatnamesi*


500,00

Öze Poliklinik Mesul Müdürlük Belgesi*


250,00

Muayenehane Uygunluk Belgesi


250,00

Müessese Kuruluş Ruhsatı*

250,00

Laboratuar Kuruluş Ruhsatı*


250,00

Müessese ve Laboratuar Mesul Müdürlük Belgesi


90,00

“Bakanlıkça düzenlenen belgeler için alınacak ücretlerdir.

2.ORGAN VE DİYALİZ HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

2.1 ORGAN VE DOKU HİZMETLERİ

Organ Nakli Merkez Ruhsatı

2.702,00

2.911,00

Doku Nakli Merkez Ruhsatı

2.702,00

2.911,00

Doku Tipleme Laboratuarı Ruhsatı

2.027,00

2.184,00

Göz Bankası Ruhsatı

1.351,00

1.456,00

Kordon Kanı Bankası Ruhsatı

2.702,00

2.911,00

Ruhsat Yenileme (her biri için ruhsatlandırma fiyatının %50’si)

Organ Nakli Koordinatörü Sertifikası

123,00

133,00

Organ Nakli Koordinatörü Yardımcısı Sertifikası

92,00

100,00

Organ ve Doku Nakli Eğitici Sertifikası

123,00

133,00

2.2. DİYALİZ EĞİTİM VE SERTİFİKASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hemodiyaliz Sorumlu Uzman Tabipliği Sertifikası

275,00

295,00

Hemodiyaliz Sorumlu Tabipliği Sertifikası

218,00

235,00

Hemodiyaliz Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

Periton Diyalizi Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

2.3 DİYALİZ HİZMETLERİ DENETİM VE DEĞERLENDİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Diyaliz Merkezi Yatırım İzin Belgesi Bedeli

750,00

808,00

Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

1.477,00

1.591,00

Periton Diyaliz Merkezi Ruhsatlandırma Bedeli

500,00

539,00

Diyaliz Merkezi Mesul Müdürlük Belgesi Bedeli

650,00

701,00

Diyaliz Merkezi Faaliyet İzin Belgesi Bedeli

500,00

539,00

Özel Diyaliz Merkezi Cihaz Artırımı, Cihaz Azaltımı, Adres Değişikliği, Şirket Unvan Değişikliği, Sahip Değişikliği, İsim Değişikliği ve Ruhsat Yenileme Bedeli

500,00

539,00

Özel Diyaliz Merkezi Personel Çalışma İzin Belgesi Bedeli

75,00

81,00

3.AGIZ VE DIŞ SAĞLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

3.1 AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI RUHSATLANDIRMA VE YARDIMCI HİZMETLER ŞUBESİ

Özel Diş Protez Laboratuar Açılış Ruhsatı Belgesi

160,00

173,00

Ruhsatı Değiştirme/Yenileme

104,00

113,00

4.HASTA HAKLARİ VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

4.1TIBBI HİZMETLERİ ŞUBE MUDURLUGU

Madde Bağımlılığı tedavi merkezi ön izin belgesi

613,00

661,00

Madde Bağımlılığı tedavi merkezi açılış ruhsatı

1.226,00

1.321,00

5.PLANLAMA.İNSAN KAYNAKLARI VE VERİ DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

Acil Bakım Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

Temel Stoma Bakım Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00

Kemoterapi Hemşireliği Sertifikası

155,00

167,00