2010 Yılı Bütçe Uygulamaları

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 yılı bütçe uygulamalarını yayımladı. Uygulamalar, finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıyı kurmak amacıyla, işletmelerin ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik prensipleri doğrultusunda istikrarlı ve dengeli bir bütçe uygulamalarını sağlama amacını taşımakta.

Bu doğrultuda 2010 yılı döner sermaye bütçe uygulamalarına ilişkin gider kalemleri ile ilgili bazı hususlara dikkat edilmesi gerekliliğinden hareketle, söz konusu hususlar aşağıdaki şekilde belirlendi:

Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 2010 yılı bütçe uygulamalarını yayımladı. Uygulamalar, finansal açıdan sürdürülebilir bir yapıyı kurmak amacıyla, işletmelerin ekonomiklik, verimlilik ve etkinlik prensipleri doğrultusunda istikrarlı ve dengeli bir bütçe uygulamalarını sağlama amacını taşımakta.

Bu doğrultuda 2010 yılı döner sermaye bütçe uygulamalarına ilişkin gider kalemleri ile ilgili bazı hususlara dikkat edilmesi gerekliliğinden hareketle, söz konusu hususlar aşağıdaki şekilde belirlendi:

“A-Makine – Teçhizat Giderleri

1- Tahsis edilmiş olan Genel Bütçe yatırım ödeneklerinin ivedilikle kullanılması,

2- İl Özel idarelerinde bekleyen yatırım ödeneği (Makine Teçhizat, Onarım Yapı Tesis ödenekleri) var ise bu amaçlar doğrultusunda döner sermaye kaynaklarından harcama yapılmaması için İl Sağlık Müdürlüklerince gerekli koordinasyonun sağlanması,

3- Yeni açılan kurumlar ve diğer birimlerin zorunlu ihtiyacı dışında demirbaş malzeme alımlarının yapılmaması,

4- Hizmet sunumu gereği yapılması gereken onarım işleri için öncelikle Genel Bütçeden

(İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığından) ödenek talep edilmesi,

B-Tıbbi Malzeme – İlaç ve Laboratuar Giderleri

1- İlaç ve tıbbi sarf malzeme alımlarında azami stok miktarı uygulamasına dikkat edilmesi

ve fazla mal kabulünün yapılmaması,

2- Kurum ihtiyaçlarının öncelikle il stok havuzundan veya ihtiyaç/stok fazlası malzeme bulunan kurumlardan tedarik edilmesi,

3- İhtiyaç Tespit Komisyonlarının etkin çalıştırılması ve zorunlu olmayan mal alımının yapılmaması,

4- Hastane depolarından/eczanelerinden ilaç kullanımında öncelikle kurum stoklarında muadili bulunan ilaçların kullanılması,

5- Sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde; mevcut stok, 2010 yılı sonuna

kadar duyulacak ihtiyaçlar ve tedarik süreçleri gözetilerek mümkün olduğu ölçüde (%20’ye kadar ) iş eksilişine gidilip mal kabullerinin azaltılması,

6- Ertesi yıla geçen yüklenme şeklinde sözleşmeye bağlanan alımlarda mümkün olduğunca

teslimatların ve ödemelerin 2011 yılında yapılması,

7- Uygun bedelle mal alımının yapılabilmesi için alımlarda teklif edilen fiyatların mutlaka

MKYS Modülünden kontrolünün yapılması,

C-Hizmet Alım Giderleri

1- Görüntüleme, laboratuar ve diğer tıbbi hizmet alımlarında sözleşmeye bağlanan miktarın ihtiyaçtan fazla olduğunun anlaşılması halinde, sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde % 20 ‘ye kadar iş eksilişine gidilmesi,

2- 09/10/2009 tarihli ve 2009/64 sıra nolu Genelge de belirtildiği üzere, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla, yeni açılan kurumların hizmet ihtiyaçlarının veya mevcut kurumların ilave hizmet ihtiyaçlarının karşılanması noktasında; ilgili mevzuat, mevcut sözleşme ve ihale dokümanı hükümleri çerçevesinde gerekli değerlendirmeler yapılarak, ihtiyaçların il içerisindeki isçi sayısı fazla olan kurumlardan karşılanması için İl Sağlık Müdürlüğünce gerekli tedbirlerin alınması, yeni açılan kurumların ve ilave hizmet ihtiyacı doğan kurumların da söz konusu ihtiyaçların karşılanması noktasında İl Sağlık Müdürlüğünün izni ile hareket etmesi,

D- Personel Giderleri

1- 4/b Sözleşmeli personel yükü fazla olan kurumların, hizmet gereği ihtiyaç duyacakları

personeli genel bütçe kaynaklı talep olarak Bakanlığa bildirmesi,

2- İl Sağlık Müdürlüklerince Aile Hekimliği uygulamasına bağlı olarak atıl hale gelen personelin öncelikle mali durumu zayıf olan kurumlara verilmek suretiyle döner sermaye

kaynaklı istihdam taleplerinin azaltılması,

3- Kurum içerinde personel dağılımının hizmet yoğunluğuna göre uygun şekilde yapılarak

nöbet ücret giderlerinin kontrol altına alınması, personele öncelikle izin kullandırılması,

4- Kurumların ek ödeme dağıtımında borçluluk oranının dikkate alınması,

E-Diğer İşletme Giderleri:

1- Kırtasiye, tekstil ve yedek parça gibi malzeme alımlarının zorunlu olmadıkça yapılmaması, mevcut stokların tasarrufla kullanılması ayrıca il içindeki kurumlardan tedarik yönüne gidilmesi,

2- İdare tarafından alınan temizlik malzemeleri ile gıda ürünlerinin mevcut stok, 2010 yılı

sonuna kadar duyulacak ihtiyaçlar ve tedarik süreçleri gözetilerek mümkün olduğu ölçüde alımının 2011 yılına ertelenmesi,

3- Yakacak, akaryakıt, elektrik ve su giderlerinde illerde (muhasebe birimlerinde) bekleyen genel bütçe ödeneklerinin öncelikle kullanılması, ayrıca döner sermayenin yükünün azaltılması için;

a. Elektrik, su, yakacak ve haberleşme giderleri için ilgisine göre Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden veya Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden, b. Akaryakıt ve araç bakım onarım giderleri için İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı’ndan ödenek talep edilmesi,

gerekmektedir.”

Belirtilen hususlara ilave olarak idarelerce önemli görülen gelir arttırıcı ve gider azaltıcı diğer çalışmaların da yapılarak kurum ve kuruluşların verimli bir şekilde çalışabilmesi için bütün tedbirlerin alınması, İl Sağlık Müdürlüklerince konu hakkında gerekli takiplerinin yapılması hususunun Bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarına duyurulmasının öneminin altı çizilmekte.